Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Gymer Duy Nguyễn: Bolsa TV điếm chết mịa, tối ngày lôi Ngô Kỷ ra troll vậy!

1 nhận xét: